02/09/2013
Chính sách mới đối với người có công
Nghị định 31/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ tháng 6/2013. Trong đó có một số điểm mới đối với những trường hợp bị nhiễm chất độc da cam.
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam tùy theo mức độ được hưởng trợ cấp hằng tháng từ 0,76 đến 2,28 lần mức chuẩn. Nếu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 81% trở lên sẽ được hưởng chế độ như với bệnh binh cùng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học qua đời, chế độ được tính như với bệnh binh. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 0,6 đến một lần mức chuẩn, tùy mức độ suy giảm khả năng lao động.
Quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp


Nghị định số 71/2013/NÐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp (DN) và quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, có năm hình thức đầu tư vốn ra ngoài DN, và việc đầu tư vốn ra ngoài DN phải bảo đảm nguyên tắc DN không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ những DN có ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản), không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nếu không thuộc đối tượng này, DN phải có phương án cơ cấu lại và thực hiện thoái hết số vốn đã đầu tư. Ngoài ra, Nghị định còn quy định đối tượng không được tham gia góp vốn, các hình thức nhận góp vốn đầu tư; về việc chuyển nhượng các khoản đầu tư vốn ra ngoài DN. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-9-2013.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Nghị định số 83/2013/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định gồm ba chương, 56 điều. Sau những quy định chung, nghị định quy định cụ thể một số điều như: nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế; xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hồ sơ khai thuế; khai các loại thuế: giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... và điều khoản thi hành.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-9-2013 và thay thế các Nghị định số 85/2007/NÐ-CP ngày 15-5-2007 và số 106/2010/NÐ-CP ngày 28-10-2010 của Chính phủ. * Nghị định số 84/2013/NÐ-CP quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư (NOTÐC). Nghị định gồm bốn chương, 23 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ việc phát triển NOTÐC; bán, cho thuê và quản lý sử dụng NOTÐC; tổ chức thực hiện. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 30-9-2013. Trường hợp dự án NOTÐC đã được lập và trình phê duyệt hoặc trình chấp thuận đầu tư trước ngày nghị định này có hiệu lực nhưng chưa được phê duyệt, chưa được chấp thuận đầu tư hoặc đã được phê duyệt, chấp thuận đầu tư nhưng chủ đầu tư có đề nghị thay đổi nội dung dự án thì việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, chấp thuận đầu tư và triển khai các bước tiếp theo phải thực hiện theo những quy định của nghị định này, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả của dự án và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.
Quy chế giám sát tài chính đối với DN do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có vốn nhà nước


Nghị định số 61/2013/NÐ-CP về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp (DN) do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có vốn nhà nước. Bản Quy chế gồm 5 chương và 29 điều. Sau những quy định chung, quy chế nêu rõ công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DN do Nhà nước làm chủ sở hữu; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DN nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và DN nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ; quy định về công khai thông tin tài chính; tổ chức thực hiện. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-8-2013.
Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ in-tơ-nét và thông tin trên mạng
Nghị định số 72/2013/NÐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ in-tơ-nét và thông tin trên mạng gồm 6 chương, 46 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ in-tơ-nét, tài nguyên in-tơ-nét; quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng; trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng; điều khoản thi hành. Nghị định số 97/2008/NÐ-CP ngày 28-8-2008 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHÐT ngày 14-7-2005 về quản lý đại lý in-tơ-nét và Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 1-6-2006 về quản lý trò chơi trực tuyến. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1-9-2013.
Thêm ba đối tượng được miễn học phí
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2013/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NÐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
Theo nghị định mới, một số quy định về miễn, giảm học phí đã được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, có thêm ba đối tượng được bổ sung trong quy định miễn học phí gồm: Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y và giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 20 trong tổng số 52 điều của Luật Bảo hiểm y tế
Theo báo cáo của Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đưa ra ngày 16-7, các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến 20 trong tổng số 52 điều của Luật BHYT hiện hành. Việc sửa đổi được thể hiện từ đối tượng, hình thức tham gia BHYT đến quản lý và sử dụng quỹ, quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện BHYT... Ðáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng, cần xác định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với mọi đối tượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ðể tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện Luật, nhiều ý kiến, kiến nghị thành lập hội đồng tư vấn chính sách, pháp luật về BHYT giúp đánh giá, thẩm định, tư vấn quyết định những vấn đề lớn liên quan đến chính sách, pháp luật BHYT.

Internet